Algemeen

Massagepraktijk Sensiviv gaat ervan uit dat de cliënt, wanneer deze een afspraak maakt bij Massagepraktijk Sensiviv,  kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden, zoals openbaar vermeld op de website van Massagepraktijk Sensiviv, en dat de cliënt akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

Bij het maken van een afspraak of tijdens de anamnese (intakegesprek), worden altijd uw persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens, als ook andere informatie die tijdens de behandeling aan Massagepraktijk Sensiviv  wordt toevertrouwd, worden vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming wordt deze nooit aan derden verstrekt.

Massagepraktijk Sensiviv geeft in de salon geen erotische of sensuele behandeling. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen, worden per direct uit de praktijk verwijderd en zullen niet meer worden behandeld.

Afspraken en behandelingen

Massagepraktijk Sensiviv behandeld alleen op afspraak.

Elke afspraak, zowel telefonisch, WhatsApp, als via e-mail gemaakt, is bindend en kan telefonisch, via e-mail of WhatsApp worden geannuleerd.

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande aan de behandeling kosteloos worden geannuleerd. Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden volledig berekend. Tenzij er sprake is van overmacht, te bepalen door Massagepraktijk Sensiviv.

Tijdens de eerste afspraak zullen er vragen worden gesteld (anamnese) over o.a. ziekte, medicijngebruik en sport- en medisch verleden. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie, en de juistheid daarvan, die hij/zij verstrekt tijdens dit gesprek en tijdens de behandeling. Aan de hand van de anamnese maar ook tijdens de behandeling kan Massagepraktijk Sensiviv besluiten om niet (verder te) behandelen en/ of de cliënt door te verwijzen naar een arts of specialist. Zie ook Contra indicaties onder aan deze Algemene Voorwaarden. Als u twijfelt of u gemasseerd mag worden, vraag dit dan eerst na bij uw huisarts.

Massagepraktijk Sensiviv is geen fysiotherapeut of arts en dus niet bevoegd om diagnoses te stellen bij ziekte of blessures of andere verwondingen of aandoeningen. Een behandeling bij Massagepraktijk Sensiviv is niet medisch en ook niet bedoeld als alternatief voor een medische behandeling. Bent u onder behandeling van een arts of fysiotherapeut, dan dient u dit voorafgaande aan de behandeling te melden.

Mocht Massagepraktijk Sensiviv door ziekte of vanwege andere geldige omstandigheden niet in staat zijn de afgesproken behandeling uit te voeren, dan zal zij de cliënt hiervan tijdig op de hoogte brengen en zal voor de desbetreffende behandeling een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Draag bij voorkeur gemakkelijk zittende kleding en doe sieraden zoveel mogelijk af.

Massagepraktijk Sensiviv behoudt zich te allen tijden het recht personen de toegang te ontzeggen of te weigeren, zonder opgaaf van reden.

Tarieven en betalingen

Bij behandeling van particulieren dient de betaling direct na de behandeling te worden voldaan via betaalverzoek.

Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

Massagepraktijk Sensiviv behoudt zich het recht te allen tijden de tarieven te wijzigen. Voor afspraken gemaakt voor de tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.

Hygiëne

Ethiek en hygiëne zijn vanzelfsprekend. Van de cliënt wordt daarbij verwacht dat deze schoon op de afspraak verschijnt. De cliënt daarentegen kan van Massagepraktijk Sensiviv verwachten dat de praktijkruimte en gebruiksmaterialen schoon zijn. Handdoeken worden na elke behandeling gewassen. Natuurlijk is het mogelijk om uw eigen handdoeken mee te nemen.

Aansprakelijkheid

De behandeling van Massagepraktijk Sensiviv is resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. Massagepraktijk Sensiviv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling door Massagepraktijk Sensiviv, tenzij de cliënt kan bewijzen dat er sprake is van een grove fout of opzet. In dat geval komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waartegen Massagepraktijk Sensiviv verzekerd is. Indien de verzekeraar van Massagepraktijk Sensiviv om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Massagepraktijk Sensiviv beperkt worden tot ten hoogste het bedrag van de te verrichtte behandeling.

Massagepraktijk Sensiviv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste informatie over een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Massagepraktijk Sensiviv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

Absolute algehele contra-indicaties (er mag in het geheel geen massage gegeven worden)

 • Hartaandoeningen
 • Ernstige vaataandoeningen
 • Trombose
 • Koorts
 • Infectie en infectieziekte (griep, long- en keelontsteking)
 • Zwangerschap tot en met de 12e week
 • Kanker
 • Besmettelijke huidziekte
 • Totale uitputting
 • Hevige algemene pijn (geen spierpijn)
 • Bij gebruik van drugs of alcohol
 • Bij gebruik van medicijnen als bloedverdunners, antibiotica

Relatieve algehele contra-indicaties (er mag massage gegeven worden, met aangepaste druk en/of techniek)

 • Diabetes
 • Burn-out
 • Lichte vaataandoeningen

Absolute plaatselijke contra-indicaties (plaatselijk mag er niet gemasseerd worden)

 • Botbreuk
 • Recente operatie
 • Bloeduitstorting
 • Spierscheur
 • Kneuzing of verwonding
 • Recente whiplash
 • Twijfelachtige verdikking

Relatieve plaatselijke contra-indicatie (plaatselijk mag wel gemasseerd worden, echter met aangepaste druk en/of techniek)

 • Sterk behaarde huid
 • Niet besmettelijke huidziekte
 • Spataderen

Op bovengenoemde Algemene Voorwaarden kan alleen door Massagepraktijk Sensiviv een uitzondering worden gemaakt

Laatste versie gewijzigd 01 januari 2023  versie 1.1